Privacybeleid

Privacy beleid

Bij Justice and Peace streven wij naar een duurzame en eerlijke wereld. Wij geloven in de kracht van vrije meningsuiting om de afstand tussen allerlei mensen te overbruggen ongeacht religie, geloof, politieke meningen, etnische afkomst, geslacht of seksuele aard.

Door middel van verschillende programma’s willen wij open fora oprichten ten behoeve van emanciperende en informatieve dialogen. Onze website is slechts een deel van dit werk.

Wij beseffen dat jij bezorgt bent om jouw persoonlijke gegevens, en dat nemen wij heel serieus. Dit beleid tot bescherming van gegevens vertelt hoe wij de persoonlijke gegevens die jij ons toevertrouwd, zullen beschermen.

Het verwerken van persoonlijke gegevens zoals naam, adres, emailadres of telefoonnummer zal altijd gebeuren conform de European Union’s General Data Protection Regulation (Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Dit beleid dient om het publiek te informeren omtrent de vorm, reikwijdte en doelen van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Personen van wie de gegevens afkomstig zijn worden eveneens door middel van dit beleid geïnformeerd over hun rechten krachtens dit beleid.

In haar positie als verwerkingsverantwoordelijke  van gegevens heeft Justice and Peace veelvoudige technische  en organisatorische maatregelen genomen om de persoonlijke gegevens, die via de websites van Justice and Peace binnen komen, optimaal te beschermen. Informatie gedeeld via het Internet kan echter veiligheidshiaten bevatten waardoor een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom kan iedere persoon hun eigen gegevens aan ons bekend maken op een alternatieve wijze als zij dat wensen en veiliger achten.

 1. Definities
 2. Naam en adres van de Verwerkingsverantwoordelijke
 3. Justice and Peace websites
 4. Cookies
 5. Algemene gegevens- en informatieverzameling
 6. Aanmelding voor onze nieuwsbrieven
 7. Nieuwsbrief tracking
 8. Contactmogelijkheden via de website
 9. Automatisch verwijderen of blokkeren van persoonlijke gegevens
 10. Rechten van de betrokkene
 11. Gegevensbescherming voor deelnemers en aanmeldingsprocedures voor projectdeelname
 12. Gegevensbescherming en maatregelen gerelateerd aan het gebruik van Facebook
 13. Gegevensbescherming en maatregelen gerelateerd aan het gebruik van Google Analytics
 14. Gegevensbescherming en maatregelen gerelateerd aan het gebruik van LinkedIn
 15. Gegevensbescherming en maatregelen gerelateerd aan het gebruik van Twitter
 16. Gegevensbescherming en maatregelen gerelateerd aan het gebruik van YouTube
 17. Rechtmatigheid van de verwerking
 18. Gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde
 19. Opslagperiode van persoonsgegevens

1. Definities

Het gegevensbeschermingsbeleid van Justice and Peace is gebaseerd op de termen zoals gebruikt door de Europese wetgever in het opstellen van de AVG. Om dit beleid leesbaar en begrijpelijk te houden voor een algemeen publiek, gebruikers van onze website en onze partners, zijn onder anderen de volgende termen gebruikt.

 • Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • Betrokkene

Een natuurlijke persoon is iedere bekende of herkenbare persoon van wie persoonlijke gegevens verwerkt worden door de verwerkingsverantwoordelijke ervan.

 • Gegevens verwerken

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 • Beperken van de verwerking

Het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 • Profileren

Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

 • Pseudonimiseren

Het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

 • Verwerkingsverantwoordelijke

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

 • Verwerker

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • Ontvanger

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

 • Derde

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 • Toestemming (van de betrokkene)

Elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

2. Naam en adres van de Verwerkingsverantwoordelijke

Onder de AVG, andere Europese wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming en alle andere wettelijke reglementen in dit opzicht, is de Verwerkingsverantwoordelijke:

Justice and Peace Nederland
Riviervismarkt 5
2513 AM Den Haag

Telefoon: 070 763 1499
Email: info@justiceandpeace.nl
Website: justiceandpeace.nl

3. Justice and Peace websites

Justice and Peace is verantwoordelijk voor de inhoud en beheer van alle websites die betrekking hebben op onze programma’s en andere projecten waar wij betrokken bij zijn.

Dit zijn onder anderen:

Wij verlangen niet van jou dat je ons persoonlijke gegevens verstrekt om toegang te hebben tot de inhoud van deze sites. Als een betrokkene zich aanmeldt voor onze programma’s, kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens te verwerken. Mocht dit nodig zijn zonder dat er een gerechtelijke basis voor bestaat, zullen wij eerst toestemming vragen alvorens over te gaan tot verwerking.

4. Cookies

Zoals veel Internet websites en servers, gebruiken ook onze websites de zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die websites naar jouw browser sturen om op jouw PC op te slaan. Het doel van deze cookies is om een website aan te passen aan persoonlijke behoeftes.

Cookies bevatten een zogenaamde Cookie ID: dit is een unieke identificatiecode van deze cookie. Het bestaat uit een reeks karakters waarmee internet pagina’s en servers bepaald worden door de specifieke internet browser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de verschillende bezochte  internet sites en servers de specifieke browser van een individuele gebruiker van de site onderscheiden van andere browsers die andere cookies bevatten. Een internet browser kan dus worden herkend met de specifieke cookie ID.

De betrokkene kan op ieder moment het gebruik van cookies op onze websites tegenhouden door dit in te stellen op de browser, waardoor deze permanent zal opereren zonder cookies. Cookies die al geïnstalleerd waren kunnen ook worden verwijderd op ieder moment door een internet browser of special hiervoor bestemd software. Alle bekende internet browsers bieden deze optie.

Bovendien wordt in een aparte display box toestemming gevraagd bij ieder eerste bezoek aan onze websites. Het is geen vereiste om deze toestemming te verlenen om toegang te krijgen tot onze diensten of websites. Gebruikers worden exact geïnformeerd waarvoor gegevens worden verzameld en mogen toestemming verlenen of weigeren voor ieder onderdeel van de verwerking ervan.

5. Algemene gegevens- en informatieverzameling

De Justice and Peace websites verzamelen algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem onze websites raadpleegt. Deze algemene gegevens- en informatieverzameling is anoniem en wordt bewaard in de server bestanden. Het kan gaan om de volgende informatie: 1. browser types en versies; 2. het geautomatiseerd systeem dat gebruikt werd voor toegang; 3. de website waarvandaan toegang tot onze websites afkomt (doorverwijzing); 4. sub-websites; 5. tijd en data van website toegang; 6. Internet protocol adres (IP adres); 7. Internet service provider van het toegangssysteem, of 8. alle vergelijkbare gegevens en informatie.

In haar gebruik van deze gegevens en informatie, trekt Justice and Peace geen conclusies gerelateerd aan de betrokkene. Deze informatie dient eerder om 1. Website inhoud goed op te leveren; 2. Website inhoud te optimaliseren; 3. Duurzaamheid op de lange termijn van onze informatiesystemen en internettechnologie te verzekeren; 4. Handhaving en politie te voorzien van noodzakelijke informatie voor een rechtszaak in geval van een cyber aanval. Justice and Peace zal deze gegevens anoniem analyseren ten behoeve van statistieken om gegevensbescherming en –veiligheid te verbeteren, en een optimale bescherming van de persoonsgegevens die wij verwerken, te garanderen. Anonieme gegevens van server files worden apart opgeslagen van alle andere gegevens die een betrokkene kan leveren.

6. Aanmelding voor onze nieuwsbrieven

Bezoekers van de websites van Justice and Peace hebben de mogelijkheid zich aan te melden voor onze nieuwsbrieven.

Door middel van deze nieuwsbrieven worden de lezers geïnformeerd over onze activiteiten en aankomende evenementen. Deze nieuwsbrieven kunnen alleen worden gezonden aan betrokkenen die a) over een geldig email adres beschikken, en b) zich aanmelden voor de nieuwsbrief met dat geldig email adres. Als een betrokkene zich voor de eerste keer aanmeldt, wordt een bevestigingsmail verzonden aan het geregistreerde email adres volgens de dubbele optie procedure. Deze procedure houdt in dat individuen hun email adres confirmeren voordat deze aan een mailing lijst wordt toegevoegd en ze digitale communicatie van ons ontvangen. Het is een handige manier om te verzekeren dat de mailadres eigenaar gerechtigd is als betrokkene om nieuwsbrieven te ontvangen, en om naleving van het vereiste onder de AVG inzake toestemming te verzekeren.

Tijdens aanmelding voor de nieuwsbrief wordt ook het IP adres van het systeem opgeslagen, zoals die wordt toegewezen door de service provider, alsmede tijd en datum van aanmelding. Deze gegevens zijn nodig om mogelijk misbruik van het email adres van een betrokkene eventueel later te kunnen aanwijzen, en dient dus mede ter bescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.

Persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens het aanmelden voor een nieuwsbrief worden slechts gebruikt om deze nieuwsbrief te verzenden. Aangemelde betrokkenen kunnen bovendien per email worden geïnformeerd over veranderingen in het aanbieden van de nieuwsbrief of in geval van technische veranderingen, dit zolang en op voorwaarde dat dit nodig is voor het blijven aanbieden van de nieuwsbrief.

Op geen moment zullen persoonlijke gegevens vergaard door de nieuwsbriefaanmelding worden overgedragen aan derden.

Aanmelding aan onze nieuwsbrieven kan te allen tijde worden ingetrokken.

Toestemming om persoonlijke gegevens op te slaan die werden verzameld tijdens aanmelding voor de nieuwsbrief, kan ook te allen tijde worden ingetrokken.

Om zich af te melden en/of toestemming in te trekken, bestaat een link in elke nieuwsbrief. Het is ook mogelijk om zich af te melden voor de nieuwsbrief of toestemming in te trekken via één van onze websites of dit aan ons bekend te maken op een andere manier, bijvoorbeeld door dit in een mail te schrijven aan info@justiceandpeace.nl.

Na intrekking van toestemming zullen persoonlijke gegevens door Justice and Peace automatisch worden gewist; hierbij zal Justice and Peace afmelding voor de nieuwsbrief ook meteen zien als intrekken van toestemming.

7. Nieuwsbrief tracking

De nieuwsbrieven van Justice and Peace kunnen zogenaamde tracking pixels bevatten. Dit is een kleine grafiek ingevoegd in de e-mails die in HTML formaat wordt verzonden ten behoeve van logboek registratie en analyse. Hierdoor is een statistische analyse mogelijk van de successen of mislukking van online campagnes. Met de tracking pixel kan Justice and Peace nagaan wanneer een email werd geopend door een betrokkene, en welke links door de betrokkene werden geactiveerd.

Persoonlijke gegevens die in de tracking pixels van onze nieuwsbrieven zijn opgenomen, worden bewaard en geanalyseerd door Justice and Peace om verzending van onze nieuwsbrieven te optimaliseren, maar ook om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter te laten aansluiten bij persoonlijke interesses van de lezers. Zulke persoonlijke gegevens worden nooit verstrekt aan derden.

8. Contactmogelijkheden via de website

Op onze websites staat informatie hoe je ons elektronisch makkelijk kunt benaderen, waaronder een algemeen email adres. Als een betrokkene contact zoekt met Justice and Peace via email of een contactformulier, worden zijn persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Wanneer een betrokkene vrijwillig zulke gegevens aan ons verstrekt als zijnde de verwerkingsverantwoordelijke, worden deze gegevens enkel opgeslagen om de betrokkene te kunnen benaderen of de informatie te verwerken. De informatie wordt nimmer overgedragen aan een derden.

9. Automatisch verwijderen of blokkeren van persoonlijke gegevens

Als verwerkingsverantwoordelijke zullen wij persoonlijke gegevens verwerken en bewaren alleen zolang dit nodig is voor het doel van bewaring, of zover dit is toegestaan door de Europese of andere wetgevers onder wetten en regelingen waaraan wij gebonden zijn.

Als er geen reden is voor bewaring of als het termijn van bewaring toegestaan door de Europese of andere wettelijke wetgevers is verstreken, dan zullen de persoonlijke gegevens automatisch worden geblokkeerd of gewist conform wettelijke eisen.

10. Rechten van de betrokkene

Hieronder volgt een opsomming van de rechten van de betrokkene conform de AVG.

a) Recht op confirmatie

Een betrokkene heeft het recht kennis te nemen van het feit dat verwerking van zijn persoonsgegevens door Justice and Peace plaatsvindt of zal plaatsvinden. Wanneer een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht, kan hij of zij te allen tijden Justice and Peace benaderen via info@justiceandpeace.nl.

b) Recht op inzage

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.
 • Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen inzake de doorgifte.
 • Wanneer een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht, kan hij of zij te allen tijden Justice and Peace benaderen via info@justiceandpeace.nl.

c) Recht op rectificatie

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Wanneer een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht, kan hij of zij te allen tijden Justice and Peace benaderen via info@justiceandpeace.nl.

d) Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1.
 • Wanneer één van de hiervoor genoemde gevallen van toepassing is en een betrokkene de van hem bij Justice and Peace opgeslagen persoonlijke gegevens wenst te laten verwijderen, kan hij te allen tijden Justice and Peace benaderen via info@justiceandpeace.nl. Een medewerker van Justice and Peace zal in dat geval erop toezien dat de verzochte wissing onmiddellijk plaatsvindt.
 • Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen, voor zover de verwerking ervan niet nodig is. Een medewerker van Justice and Peace zal in zulk geval de benodigde maatregelen treffen.

e) Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer één van de  hiervoor genoemde elementen van toepassing is en een betrokkene beperking wenst van de bij Justice and Peace opgeslagen persoonlijke gegevens, kan hij of zij te allen tijden Justice and Peace benaderen via info@justiceandpeace.nl. Een medewerker van Justice and Peace zal dan zorgdragen voor beperking van de verwerking.

f) Recht van bezwaar

 • De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
 • Justice and Peace zal persoonlijke gegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van toepassing zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing of promotionele doeleinden door Justice and Peace worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering (oftewel geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met als doel bepaalde aspecten van een persoon te evalueren) die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer door Justice and Peace voor deze doeleinden verwerkt.
 • Wanneer persoonsgegevens overeenkomstig artikel 89, lid 1, met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt door Justice and Peace, heeft de betrokkene het recht om met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.
 • Wanneer een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht, kan hij of zij te allen tijden Justice and Peace benaderen via info@justiceandpeace.nl.

g) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

 • De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft, op voorwaarde dat dit 1) niet noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke; of 2) niet is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of 3) niet berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
 • In de in lid 2, punten a) en c), bedoelde gevallen zal Justice and Peace passende maatregelen treffen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.
 • Wanneer een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht, kan hij of zij te allen tijden Justice and Peace benaderen via info@justiceandpeace.nl.

h) Recht op intrekking van toestemming

 • De betrokkene heeft het recht zijn toestemming tot verwerking te allen tijde in te trekken.
 • Wanneer een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht, kan hij of zij te allen tijden Justice and Peace benaderen via info@justiceandpeace.nl.

11. Gegevensbescherming voor deelnemers en aanmeldingsprocedures voor projectdeelname

Justice and Peace nodigt potentiële deelnemers uit meerdere keren per jaar om zich aan te melden voor haar migratie programma’s, relocatie opvang of training programma’s.

Justice and Peace zal hierbij persoonlijke gegevens van deelnemers verzamelen en verwerken ten behoeve van de aanmeldingsprocedures. Deelnemers leveren bijbehorende documenten in via email of een online formulier op de websites van Justice and Peace. Deze ingeleverde gegevens worden opgeslagen om de aanmelding te kunnen verwerken conform wettelijke eisen. Als een aanmelding wordt geweigerd, zullen de geleverde documenten worden geanonimiseerd 3 maanden nadat de weigering is gecommuniceerd, op voorwaarde dat er geen andere legitieme redenen bestaan voor de verwerkingsverantwoordelijke die het anonimiseren tegenwerken. Het anonimiseren van persoonlijke gegevens van geweigerde aanmeldingen wordt op wettelijke gronden uitgevoerd in verband met wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

Een andere mogelijke legitieme reden in dit aspect is bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure die valt onder de Algemene Wet Gelijke Behandeling.

Wanneer persoonsgegevens overeenkomstig artikel 89, lid 1, met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt door Justice and Peace, heeft de betrokkene het recht om met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

13. Gegevensbescherming en maatregelen gerelateerd aan het gebruik van Google Analytics

Justice and Peace heeft een component van Google Analytics ingezet op haar websites. Google Analytics is een online analytische dienst, dat wil zeggen het verzamelen en analyseren van data gerelateerd aan website bezoekers. Deze dienst verzamelt onder anderen gegevens van de website waarvandaan iemand kwam (de doorverwijzing), welke sub-pagina’s bezocht werden en voor hoe lang. Web analyse wordt meestal ingezet om een website te optimaliseren en na te gaan hoe kosteneffectief online advertenties zijn.

De operator van het Google Analytics component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043-1351, United States.

Het doel van Google Analytics is om het verkeer op onze websites te analyseren. Google gebruikt daarvoor onder anderen de verzamelde data en informatie om gebruik van onze websites te evalueren en online rapporten te verschaffen, die de activiteit toont op onze websites, en diverse andere diensten gerelateerd aan het gebruik van onze websites verleent.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologie systeem van de betrokkene. Het begrip cookie is eerder al uitgelegd. Met het plaatsen van cookies, kan Google gebruik van onze websites analyseren. Bij ieder bezoek aan individuele pagina’s van één van onze websites waarin een Google Analytics component werd geïntegreerd, zal de internet browser op het informatietechnologie systeem van de betrokkene automatisch gegevens weerleggen door het Google Analytics component. Door deze technische procedure zal het Google bedrijf kennis vernemen van persoonlijke informatie zoals IP adres van de betrokkene, waarmee Google bijvoorbeeld betere kennis heeft van de routering van bezoekers en hun kliks, om hiermee vervolgens gebruiksanalyses te genereren.

De cookie slaat persoonlijke informatie op zoals de tijd van toegang, de locatie waarvandaan men kwam, en de regelmaat waarmee onze websites worden bezocht door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze websites worden zulke persoonlijke gegevens, inclusief het IP adres van internet toegang zoals gebruikt door de betrokkene, doorgezonden aan Google in Amerika en daar opgeslagen. Google kan de verzamelde persoonlijke gegevens eventueel ook beschikbaar maken aan derden.

De betrokkene kan desgewenst, zoals al eerder aangegeven, de plaatsing van cookies door onze websites tegenhouden door de web browser hierop in te stellen en daarmee het gebruik van cookies permanent te weigeren. Door deze instelling kan Google Analytics dan evenmin een cookie plaatsen op het informatietechnologie systeem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al waren geïnstalleerd door Google Analytics op ieder moment worden verwijderd door een web browser of andere softwareprogramma’s.

De betrokkene kan ook bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens die worden gegenereerd door Google Analytics in het analyseren van gebruik van onze websites, en tegen het verwerken van deze gegevens door Google. Om dit te bereiken, dient de betrokkene een browser add-on te downloaden op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze te installeren. Deze instelling informeert Google via JavaScript dat gegevens en informatie gerelateerd aan het bezoek van internetpagina’s niet bekend mogen worden gemaakt aan Google Analytics. De installatie van deze add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Mocht het informatietechnologie systeem van de betrokkene later worden verwijderd of anders ingesteld, dan moeten deze add-ons opnieuw worden geïnstalleerd. Als de add-on wordt verwijderd of inactief gemaakt wordt door de betrokkene of een ander bevoegd iemand, kan deze opnieuw worden geïnstalleerd of worden gereactiveerd.

Verder informatie en relevante maatregelen ter gegevensbescherming door Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder uitgelegd door de link op https://www.google.com/analytics/.

14. Gegevensbescherming en maatregelen gerelateerd aan het gebruik van LinkedIn

Justice and Peace heeft onderdelen van LinkedIn Corporation ingezet op haar websites. LinkedIn is een online netwerk waarbij gebruikers met bestaande zakelijke contacten elkaar kunnen treffen en nieuwe contacten kunnen verkrijgen.

Het moederbedrijf van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View CA 94043, UNITED STATES. Voor privacy-gerelateerde zaken buiten de Verenigde Staten is  LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, ervoor verantwoordelijk.

Met ieder bezoek aan een pagina van een website van Justice and Peace waarin een LinkedIn component (plug-ins) werd ingezet, wordt de web browser van het informatietechnologie systeem van de betrokkene automatisch opgedragen het bijbehorende  LinkedIn component te tonen. Meer informatie over de LinkedIn plug-ins is te vinden op https://developer.linkedin.com/plugins. Tijdens deze technische procedure wordt LinkedIn ingelicht over de exacte sub-website van een Justice and Peace website die de betrokkene heeft bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd ook is ingelogd op LinkedIn, zal LinkedIn ieder bezoek op onze websites en sub-websites door de betrokkene opmerken, dit zolang hij op onze website blijft. Deze informatie wordt verzameld door het LinkedIn component en verbonden met het LinkedIn account van de betrokkene. Als de betrokkene klikt op een LinkedIn link op onze website, dan wordt deze informatie door LinkedIn verbonden met het persoonlijke LinkedIn account van de betrokkene, en wordt deze persoonlijke informatie opgeslagen.

LinkedIn ontvangt ook, door middel van het LinkedIn component, altijd informatie over een bezoek aan onze websites door een betrokkene als deze tegelijkertijd is ingelogd op LinkedIn. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene daarbij klikt op het LinkedIn component of niet. Mocht de betrokkene deze informatie niet willen overdragen aan LinkedIn, dan kan dit vermeden worden door uit te loggen van LinkedIn alvorens onze website te bezoeken.

Via de website https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls kunnen gebruikers ervoor kiezen zich af te melden voor email berichten, SMS alerts en gepersonaliseerde advertenties, en tevens installaties te beheren. LinkedIn gebruikt eveneens verwante bedrijven zoals Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua, en Lotame. Het plaatsen van cookies kan geweigerd worden op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het privacy beleid van LinkedIn is te vinden op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het LinkedIn Cookie beleid is te vinden op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

16. Gegevensbescherming en maatregelen gerelateerd aan het gebruik van YouTube

Justice and Peace heeft onderdelen van YouTube ingezet op haar websites.

YouTube is een internet video dienst om clips gratis beschikbaar te maken voor andere gebruikers. Men mag deze gratis bekijken, en commentaar en recensies leveren. Met YouTube kan men allerlei video’s online zetten, zoals volledige films of Tv series, maar ook muziekvideo’s, trailers en persoonlijke video’s zijn erop te vinden.

Het moederbedrijf van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC is onderdeel van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043-1351, UNITED STATES.

Met ieder bezoek aan een pagina van een website van Justice and Peace waarin een YouTube component (YouTube  video of knop) werd ingezet, wordt de web browser van het informatietechnologie systeem van de betrokkene automatisch opgedragen het bijbehorende  YouTube component te tonen. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tijdens deze  technische procedure worden YouTube  en Google ingelicht over de exacte sub-website van een Justice and Peace website die de betrokkene heeft bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd ook is ingelogd op YouTube zal YouTube ieder bezoek van een sub-pagina waarin een YouTube  video is opgenomen, opmerken. Deze informatie wordt verzameld door YouTube  en Google,  en verbonden met het YouTube  account van de betrokkene.

YouTube  en Google ontvangen ook, door middel van het YouTube  component, altijd informatie over een bezoek aan onze websites door een betrokkene als deze tegelijkertijd is ingelogd op YouTube . Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene daarbij klikt op een YouTube  video of niet. Mocht de betrokkene deze informatie niet willen overdragen aan YouTube  en Google, dan kan dit vermeden worden door uit te loggen van YouTube  alvorens onze website te bezoeken.

Het privacy beleid van YouTube is te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Hier staat eveneens meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

17. Rechtmatigheid van de verwerking

Artikel 6 sub 1(a) van de AVG dient als wettelijke basis voor de verwerkingsprocessen waarbij toestemming is vereist voor doelmatig verwerken. Wanneer persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een programma of een dienst verbonden aan een programma waaraan de betrokkene deelneemt, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 sub 1(b) van de AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocessen die noodzakelijk zijn vóór de sluiting van een overeenkomst, zoals informatie vragen met betrekking tot onze programma’s of diensten.

Wanneer Justice and Peace  aan een wettelijke verplichting moet voldoen waarbij verwerking noodzakelijk is,  zoals bij belastingaangiftes, is deze verwerking gebaseerd op artikel 6 sub 1(c) van de AVG. In uitzonderlijke gevallen zal het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer informatie aan een arts, zorgverzekeraar of ziekenhuis verstrekt moet worden. De verwerking is dan gebaseerd op artikel 6 sub 1(d) van de AVG.

Ten slotte kan verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 sub 1(f) van de AVG  in situaties waarbij de verwerking niet gedekt wordt door bovengenoemde clausules maar noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Justice and Peace  of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Dergelijke verwerkingsprocessen zijn vooral toegestaan doordat de Europese wetgever deze specifiek heeft genoemd, gezien een gerechtvaardigd belang verondersteld mag worden wanneer de betrokkene cliënt is van de verwerkingsverantwoordelijke (Recital 47, regel 2).

18. Gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde

Wanneer gegevensverwerking gebaseerd is op artikel 6 sub 1(f) van de AVG, bestaan onze gerechtvaardigde belangen uit het uitvoeren van onze zaken ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en stakeholders.

19. Opslagperiode van persoonsgegevens

De volgende criteria zijn bepalend voor de opslagperiode van persoonsgegevens:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden vergaard;
 • De betrokkene trekt zijn toestemming in en er bestaan geen andere wettelijke gronden voor verwerking;
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen het verwerken en er bestaan geen zwaarwegende motieven voor verwerking;
 • Justice and Peace stelt vast dat persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Persoonsgegevens dienen gewist te worden conform wettelijke eisen van de Nederlandse wet.

Mocht één of meerdere van deze criteria van toepassing zijn, dan zullen de bijbehorende gegevens worden gewist als zijnde niet langer noodzakelijk voor het uitvoeren van een programma of dienst, noch voor het opstarten van een programma of dienst.